Statutter og lover
for

Mannsforeningen CDSC

Vedtatt: 18. februar 2011 - oppdatert 5. november 2017

 

Mannsforeningen CDSC har som formål å fremme det sosiale samværet mellom medlemmene.
For å etterkomme dette gjennomfører mannsforeningen CDSC medlemsmøter og turer.

Medlemsmøter
Medlemsmøter avholdes med det antall og hyppighet som Generalforsamlingen bestemmer.

Turer
Foreningen skal tilstrebe å gjennomføre turer av ulik karakter.

Generalforsamling
CDSC's Generalforsamling er foreningens lovgivende organ og skal benyttes til å avgjøre spørsmål av stor viktighet for CDSC.

Generalforsamling avholdes normalt en gang per år. Dersom et medlemsmøte med 2/3-dels flertall krever ekstraordinær Generalforsamling skal dette avholdes.

Generalforsamlingen er det eneste organ som kan endre statuttene.

Generalforsamlingen velger styremedlemmer for den periode som er bestemt.

Generalforsamlingen aksepterer bruk av skriftlig fullmakt uansett medlemmets status. Fullmakten gjelder fra sak til sak.

Medlemsmøtet
CDSC's medlemsmøtet har som oppgave å forvalte vedtak gitt av Generalforsamlingen.
   
Medlemsmøtet har myndighet til å fatte alle typer vedtak som ikke er i strid med statuttene.
   
Vedtak av stor viktighet kan kun fattes av medlemsmøtet når minst 5 medlemmer deltar.
   
Medlemsmøtet har ikke myndighet til å inkludere eller ekskludere medlemmer.
   
Medlemsmøtet har ikke myndighet til å vedta avvikling av foreningen.
   
Det henstilles til å bruke sunn fornuft, og medlemmene oppfordres til ikke å spekulere i medlemsmøtets sammensetning når sak fremmes.
   
Medlemsmøtet aksepterer bruk av skriftlig fullmakt uansett medlemmets status. Fullmakten gjelder fra sak til sak.
   
Medlemsmøte med færre enn fem deltakere er ikke vedtaksdyktig, men det inngår i ordningen for 100 % fremmøte.

Medlemsmøtet har som oppgave å gjennomføre møtet i følgende form:
Starttidspunkt:
Starttidspunktet er kl. 19.05.
Agenda:
Ankomst
Bespisning
Møte som ikke overstiger to timers varighet
Saker som den enkelte ønsker å diskutere skal sendes elektronisk til presidenten i god tid før møtet.
Det er en runde på eventuelt og en sak per mann.
Sosialt samvær
Avreise

Medlemmets plikter
For å opprettholde sitt medlemskap må et medlem være a jour med innbetaling av medlemskontingent.
   
Et medlem skal gjøre opp sine bøter omgående etter ileggelse av disse.

Styret
Mannsforeningen CDSC ledes av et styre valgt etter demokratiske prinsipper.

Styrets oppgaver

Styret har som hovedoppgave å fremme kontinuitet når medlemmene ikke er samlet.
   
Styret skal utføre oppgaver som er av presserende karakter, men styret skal prøve å kontakte andre medlemmer dersom oppgaven medfører økonomiske utlegg for foreningen.
   
Styret er foreningens valgkomité dersom ikke annet er bestemt.
   
Styret skal forestå diplomatisk kontakt med andre foreninger dersom annet ikke er avtalt.

Styrets sammensetning
President
Presidenten er styrets leder og har følgende oppgaver:

Lede medlemsmøtene med en bestemt og sikker hånd, med dette menes at Presidenten skal ha overblikk over forsamlingen slik at alle som ønsker, får mulighet for å fremme sine sine saker og synspunkter.
   
Gjennomføre og kontrollere avstemninger og Presidenten har dobbeltstemme ved stemmelikhet.
   
Innkalle til styremøter og Generalforsamling dersom annet ikke er bestemt.
   
Har ansvar for å beskytte og oppbevare Presidentklubben på en forsvarlig måte og medbringe denne til hvert møte.

Presidenten velges for en periode på ett år.

Økonomidirektør
Økonomidirektøren har som oppgave å forvalte foreningens økonomi gjennom følgende handlinger:

Utarbeide forslag til budsjett og presentere dette på første ordinære medlemsmøte etter Generalforsamling.
   
Holde foreningen oppdatert på den økonomiske status, og medbringe oppdatert regnskap, i skriftlig form, til hvert møte.

Dersom økonomidirektør ikke kan møte, skal møteholder få oversendt nødvendige dokumenter og legge disse frem for medlemsmøtet på vegne av Økonomidirektøren.
   
Forestå innkreving av medlemskontingenter og bøter.
   
Forestå utbetalinger til leverandører, enten personlig eller via andre medlemmer.
   
Følge opp og motta fra verten oppgjør for dagosomsetning ved hvert møte, herunder inntekter fra vinlotteri og andre inntektsbringende aktiviteter bestemt av Generalforsamlingen, styret eller medlemsmøtet.
Fortløpende oversende økonomisk rapport i elektrisk format til Site Manager.

Økonomidirektøren velges for en periode på to år.

Generalsekretær
Generalsekretæren er foreningens referent og har følgende oppgaver:

Referere medlemsmøte i en munter og rask tone i foreningens historiske dokument "Møteprotokollen".
   
Skal stille med oppdaterte referater til hvert møte.
   
Utarbeide og presentere årsberetningen på foreningens julebord.
   
Ansvar for å utarbeide 100 %-oversikten i forkant av julebordet.
   
Fortløpende oversende godkjent referat i elektrisk format til Site Manager.
   
Ansvar for å beskytte og oppbevare Møteprotokollen på en forsvarlig måte.

Generalsekretæren velges for en periode på ett år.

Site Manager
Site Manager skal forvalte CDSC's offisielle nettsted CDSC.no gjennom følgene oppgaver:

Tilrettelegge nettstedet slik at det blir enkelt å bruke både for medlemmer og gjester.
   
Publisere den informasjon foreningen har bestemt skal være tilgjengelig på nettstedet.
   
Forestå kontakt med leverandør av foreningens nettsted.

Site Manager velges for en periode på to år.

Oppgavefordeling

Dersom styret ikke er fulltallig under møtet skal styreoppgaver fordeles mellom styremedlemmene. Den i styret som har minst arbeid etter medlemsmøtet skal utføre den tyngste jobben på medlemsmøtet, f.eks. å skrive referat.

Møteholder
Medlemmene i CDSC avholder møter på rundgang og i forbindelse med møtet har møteholder følgende plikter:

Fremskaffe nødvendig mengde drikkevare av type pilsner og å påse at denne varen er avkjølt etter produsentens anbefalinger.
   
Ønsker møteholder dette, kan han servere vin til måltidet, men vin skal i denne sammenheng kun være et komplement til pilsner.
   
Forestå servering av et kulinarisk måltid.
   
Forestå servering av nok konjakk, produsert i det franske landskap Cognac i Frankrike, dog begrenset oppad til 1/1 flaske.
 
  Verten kan i tillegg fritt servere uante mengder av annen spirituosa.
   
Ansvarlig for å avholde vinlotteri og fremskaffe et størst mulig overskudd fra dette.
   
Å være stedfortreder for Økonomidirektøren når denne ikke er til stede.

Bekledning
Det enkelte medlem står fritt til å velge det antrekk som han finner passende til det enkelte møte. Unntatt fra denne bestemmelsen er julebordet hvor antrekket minimum skal være jakke/bukse og skjorte med slips eller sløyfe. Det oppfordres til å benytte mørk dress ved denne anledningen.

Bøter
Bøter ilegges medlemmer som har forbrutt seg mot mannsforeningen CDSC's allment aksepterte lover og regler. Bøter idømmes av medlemsmøtet. Botens størrelse er inndelt som følger:

§1. Komme for sent med mer enn 15 minutter uten gyldig grunn:
  To hundre kroner til reisekassen og en ølrunde.
 
§2. Ved for sen innbetaling av kontingenter og lignende:
To hundre kroner til reisekassen og en ølrunde.
 
§3. Liten disiplinærstraff kan idømmes et medlem som har forbrutt seg mot mannsforeningen CDSC's allment aksepterte lover og regler:
  To hundre kroner til reisekassen og to ølrunder.
 
§4. Stor disiplinærstraff kan idømmes et medlem som grovt har forbrutt seg mot mannsforeningen CDSC's allment aksepterte lover og regler:
  To hundre kroner til reisekassen og tre ølrunder.
 
§5. For å forlate forsamlingen til fordel for besøk på et av byens mange lysthus og skjenkesteder før møtet er slutt:
  To hundre kroner til reisekassen og tre ølrunder.

Medlemmet som er kandidat for å bli bøtelagt har rett til å presidere sin sak for medlemsmøtet før den avgjøres
.

Medlemmet som er ilagt bot skal gjennomføre ølservering duknakket, ydmyk og med svikt i knehasene
.

Copyright © 2000-2018 CDSC